Responsive Ad

การวางตำแหน่งโลโก้

นี่คือรูปตัวอย่าง การวางตำแหน่งโลโก้ ลงบนกระดาษแนปกิ้น โดยภาพต่อไปนี้ เป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆ ตัวอย่างการวางตำแหน่งโดยทั่วๆไป
กระดาษแนปกิ้นพิมพ์โลโก้
กระดาษแนปกิ้นพิมพ์โลโก้

การพับกระดาษแนปกิ้น หรือ
การพับกระดาษเช็ดปาก

หลักๆ ทั่วๆ ไปจะมี 3 แบบด้วยกัน คือ

พับแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส


พับแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า


พับแบบสามเหลี่ยม